หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านั่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 
 

ส่งเสริม รณรงค์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของประชาชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิ์ เด็กเยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน ผู้สูงอายุและสตรี

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย เล่นกีฬา ออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่ ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข เพื่อการมีคุณภาพอนามัยแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านขยายไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่สากลโดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น