หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 นางสาวทองหล่อ นาถนฤบดี
ปลัด อบต.


นางสาวนุสรา พึ่งไชย
รองปลัด อบต.
 
กองคลัง
 


นางสุวรรณา ศรีรักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวเสาวรส คำฝอย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางมลิดา โถทัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวกาญจนา พานาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุภกร พานทวีป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววิไลพร คุ้มครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ