หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 


นางสาวทองหล่อ นาถนฤบดี
ปลัด อบต.


นางสาวนุสรา พึ่งไชย
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุพรรษา อ่ำทิม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปัทมาพรรณ ธรรมสอน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนุชนลิน กลิ่นบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพงศกร หงษ์อ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ่าอากาศเอกสมศักดิ์ อัคคีโรจน์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวประพีร์ บุญต่อ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ