หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
 


นางสาวทองหล่อ นาถนฤบดี
ปลัด อบต.


นางสาวนุสรา พึ่งไชย
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุพรรษา อ่ำทิม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปัทมาพรรณ ธรรมสอน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนุชนลิน กลิ่นบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพงศกร หงษ์อ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ่าอากาศเอกสมศักดิ์ อัคคีโรจน์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายวัชระ สอนน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวประพีร์ บุญต่อ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ