หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนวยหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)