หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านั่ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.3/13468 ลว 25 พ.ย.65 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณ๊ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรฯ (พจ 0023.3/13468 ลว 25 พ.ย.65)  [ 25 พ.ย. 2565 ]   
(พจ0023.1/ว339)(ลง 25 พ.ย.65) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร ระยะ 5 ปี (พจ0023.1/ว339)(ลง 25 พ.ย.65)  [ 25 พ.ย. 2565 ]   
(พจ0023.5ว4560 ลว24พ.ย.65) การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พจ0023.5ว4560 ลว24พ.ย.65)  [ 24 พ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 338 ลว 24 พ.ย.65 การจัดทำและเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 (พจ 0023.3/ว 338 ลว 24 พ.ย.65)  [ 24 พ.ย. 2565 ]   
(พจ0023.5/ว4570 ลว 24 พ.ย.65) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.2542 งวดที่10 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565(พจ0023.5/ว4570 ลว 24 พ.ย.65)  [ 24 พ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 337 ลงวันที่ 23 พ.ย. ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุสภารับรอง  [ 24 พ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4553 ลว 24 พ.ย.65 ขอให้จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แลัขอให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการร่วมประเมินฯ (พจ 0023.3/ว 4553 ลว 24 พ.ย.65)  [ 24 พ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.5/ ว 336 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.5/ว336 ลว.22 พ.ย. 65) [ เอกสาร1 ]  [ 23 พ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว4535 ลว 22พ.ย.65 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 เงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาส 1เดือนต.ค.-ธ.ค.65  [ 22 พ.ย. 2565 ]   
(พจ0023.5/ว4534 ลว22พ.ย.65) การควบคุมและป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พจ0023.5/ว4534 ลว22พ.ย.65)  [ 22 พ.ย. 2565 ]   
พจ0023.3/ว4481 ลว.21ต.ค.65 การจัดกิจกรรม Kick off พิจิตรรวมพลัง ฝังถังขยะเปียก 100% (พจ0023.3/ว4481 ลว.21ต.ค.65) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 22 พ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4492 ลว 21 พ.ย.65 การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (พจ 0023.3/ว 4492 ลว 21 พ.ย.65) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 22 พ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/13309 ลว 22 พ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/13309 ลว 22 พ.ย.65)  [ 22 พ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4522 ลว 22 พ.ย.65 รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (พจ 0023.3/ว 4522 ลว 22 พ.ย.65)  [ 22 พ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 448/01 ลว 21 พ.ย. 65 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 22 พ.ย. 2565 ]   
(พจ0023.5/ว4499 ลว 21 พ.ย.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566เงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร)งวดที่ 1(พจ0023.5/ว4499 ลว 21 พ.ย.65)  [ 21 พ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.4/ว 4516 ลว 21 พ.ย. 65 ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)  [ 21 พ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 4497 ลว 21 พ.ย.65 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อบต.(พจ 0023.3/ว 4497 ลว 21 พ.ย.65)  [ 21 พ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.1/ว 13251 ลว 21 พ.ย.65 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  [ 21 พ.ย. 2565 ]  
(พจ0023.5/ว4495 ลว21 พ.ย.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 เงินอุดหนุนทั่วไปฯถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนต.ค.-ธ.ค.65)  [ 21 พ.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 968
   

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-965